รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG51H0006
ชื่อโครงการ : การปรับปรนทางวัฒนธรรมของชาวจามมุสลิมในเวียดนามหลังนโยบายโด๋ยเม้ย
  Culture Adjustment of the Cham Muslim in Vietnam after Doi Moi Policy
หัวหน้าโครงการ : ศรีศักร วัลลิโภดม : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (6 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ศรีศักร วัลลิโภดม
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มิ.ย. 2551
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาวิถีชีวิตทางเศรษฐกิจสังคมของชาวจามก่อนที่รัฐบาลเวียดนามดำเนินนโยบายโด๋ยเม้ย

และกลวิธีในการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเมื่อต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจหลังจากที่รัฐบาลเวียดนามดำเนินนโยบายโด๋ยเม้ย

2. เพื่อศึกษาการปรับตัวในด้านความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างชาวจามกับกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆ

โดยเฉพาะกลุ่มคนที่อยู่ในบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง

สถิติการเปิดชม : 733 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 173 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400