รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5210034
ชื่อโครงการ : โครงการการวิเคราะห์กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาด้วยเศรษฐศาสตร์
 
หัวหน้าโครงการ : สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (12 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 2 มี.ค. 2552
วัตถุประสงค์ : 1. พัฒนาองค์ความรู้การวิเคราะห์กฎหมายด้วยหลักเศรษฐศาสตร์ขึ้นในประเทศไทย

2. ประยุกต์หลักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการวิเคราะห์ระบบกฎหมายอาญาในประเทศไทยเพื่อนำเสนอข้อเสนอแนะทางนโยบายในการพัฒนาระบบกฎหมายอาญาของไทยให้มีประสิทธิภาพและมีความเป็นธรรมมากยิ่งขึ้น

3. ประยุกต์หลักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการวิเคราะห์กฎหมายในกรณีศึกษาคือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการหมิ่นประมาท และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้เช็คเพื่อนำเสนอข้อเสนอแนะทางนโยบายในการพัฒนากฎหมายดังกล่าวของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพและมีความเป็นธรรมมากยิ่งขึ้น

4. วางรากฐานของการวิจัยเชิงประจักษ์เพื่อพัฒนาระบบกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยให้ดีขึ้น และการกระตุ้นให้เกิดการจัดเก็บข้อมูลที่จำเป็นต่อการปฏิรูประบบยุติธรรม

สถิติการเปิดชม : 2,315 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 1,199 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400