รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5210050
ชื่อโครงการ : ปฏิรูปเศรษฐกิจเพื่อความเป็นธรรมทางสังคม
 
หัวหน้าโครงการ : นิพนธ์ พัวพงศกร : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (5 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
นิพนธ์ พัวพงศกร
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 10 ก.ย. 2552
วัตถุประสงค์ : 1. ศึกษาทำความเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างการกระจุกตัวของทรัพย์สิน กับการกระจุกตัวของอำนาจการเมือง วัตถุประสงค์หลัก คือ การจัดทำแผนที่ของค่าเช่าทางเศรษฐกิจ (rent mapping) รวมทั้งคำอธิบายถึง ที่มาของค่าเช่าทางเศรษฐกิจ ตลอดจนการวัดขนาดของค่าเช่าทางเศรษฐกิจจากแหล่งต่างๆ และผลกระทบทางเศรษฐกิจ ข้อเท็จจริงดังกล่าวจะเป็นกุญแจของการทำความเข้าใจถึงปัจจัยที่ก่อให้เกิดการกระจุกตัวของทรัพย์สิน และช่วยให้ผู้วิจัยนำเสนอแนวนโยบายการลดหรือการควบคุมค่าเช่าทางเศรษฐกิจ ตลอดจนการจำกัดพฤติกรรมการแสวงค่าเช่าทางเศรษฐกิจที่จะเป็นผลเสียต่อระบบเศรษฐกิจและการเมือง 2. ศึกษาการกระจายภาระภาษี ทั้งภาษีทางตรงและภาษีการอ้อม 3. วิเคราะห์การกระจายผลประโยชน์จากงบประมาณรายจ่ายของรัฐบาล 3 ด้าน คือ สาธารณสุข การศึกษา และโครงสร้างพื้นฐาน และความเป็นไปได้ในการขยายฐานภาษี 4. ศึกษาสถานการณ์การเข้าถึง และการยึดครองทรัพยากรธรรมชาติ กฎหมาย และสถาบันที่เกี่ยวข้องว่ามีผลกระทบอย่างไร 5. ศึกษาว่า นโยบายการเก็บภาษีของประเทศไทยสามารถสร้างความเท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจด้วยการกระจายรายได้และลดช่องว่างระหว่างคนรวยและคนจนได้หรือไม่ และควรมีการปรับปรุงอย่างไร

สถิติการเปิดชม : 2,536 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 1,092 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400