รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5220001
ชื่อโครงการ : ต้นแบบระบบประกันคุณภาพเนื้อโคไทยธรรมชาติครบวงจร
 
หัวหน้าโครงการ : ประภาพร ขอไพบูลย์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (5 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ประภาพร ขอไพบูลย์
หัวหน้าโครงการ
โอปอล์ สุวรรณเมฆ
นักวิจัยร่วมโครงการ
ปรเมศร์ อัศวเรืองพิภพ
นักวิจัยร่วมโครงการ
จุฑารัตน์ เศรษฐกุล
ที่ปรึกษา
มัทนา โอสถหงษ์
ที่ปรึกษา
ธำรงค์ เมฆโหรา
ที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ต.ค. 2551
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อจัดทำมาตรฐานทางด้านคุณภาพและความปลอดภัย ระบบการผลิตเนื้อโคไทยธรรมชาติครบวงจร ตั้งแต่ ระบบการเลี้ยง การฆ่าชำแหละ การขนส่ง และการจำหน่าย โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ที่เกี่ยวข้อง

2. เพื่อจัดทำคู่มือการผลิตเนื้อโคไทยธรรมชาติที่มีคุณภาพและปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค ครบวงจร เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เกษตรกรผู้เลี้ยง โรงฆ่าและชำแหละ การขนส่ง และผู้จำหน่าย สามารถนำไปปฏิบัติใช้ได้

3. เพื่อจัดทำรูปแบบการรับรองและการตรวจประเมินคุณภาพและความปลอดภัย ของระบบการผลิตเนื้อโคไทยธรรมชาติครบวงจร

สถิติการเปิดชม : 4,136 ครั้ง
ชุดโครงการ : การขยายโอกาสธุรกิจเนื้อโคของไทย (40 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 552 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400