รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5220019
ชื่อโครงการ : การศึกษาระบบการผลิตไหมอีรี่ที่เหมาะสมสู่อุตสาหกรรม
 
หัวหน้าโครงการ : ทิพย์วดี อรรถธรรม : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (8 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ทิพย์วดี อรรถธรรม
หัวหน้าโครงการ
สุชาดา อุชชิน
นักวิจัยร่วมโครงการ
สมหญิง ชูประยูร
นักวิจัยร่วมโครงการ
ธำรงค์ เมฆโหรา
นักวิจัยร่วมโครงการ
นิตยา มหาไชยวงศ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มิ.ย. 2552
วัตถุประสงค์ : สร้างระบบการผลิตไหมอีรี่ที่เหมาะสมต่อการขับเคลื่อนเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม ทั้งนี้รวมถึงการสร้างเครือข่ายเกษตรกร

ผู้เลี้ยงไหมอีรี่ เพื่อวางแผนการผลิตไหมอีรีที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน และได้ปริมาณตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม และ สร้างต้นแบบการบริหารจัดการผลตอบแทนการจัดการไหมอีรี่สู่ตลาดอุตสาหกรรมอย่างเป็นรูปธรรม

สถิติการเปิดชม : 1,926 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 344 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400