รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5220021
ชื่อโครงการ : การใช้ประโยชน์จากชื้นส่วนของเนื้อโคพื้นเมืองในการประกอบอาหารสมัยนิยม
 
หัวหน้าโครงการ : จีรวัฒน์ เหรียญอารีย์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
จีรวัฒน์ เหรียญอารีย์
หัวหน้าโครงการ
รัตนาภรณ์ มะโนกิจ
นักวิจัยร่วมโครงการ
มาริน สาลี
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มี.ค. 2552
วัตถุประสงค์ : 1. เปรียบเทียบคุณภาพชิ้นเนื้อส่วนต่าง ๆ ของเนื้อโคพื้นเมืองในการประกอบอาหารสมัยนิยม

2. พัฒนาตำรับและกรรมวิธีการผลิตอาหารสมัยนิยมจากเนื้อโคพื้นเมือง

3. ทดสอบการยอมรับของผู้บริโภค

สถิติการเปิดชม : 1,526 ครั้ง
ชุดโครงการ : การขยายโอกาสธุรกิจเนื้อโคของไทย (40 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 415 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400