รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5220024
ชื่อโครงการ : การทดสอบระบบและต้นแบบการจัดการเนื้อโคธรรมชาติสู่ผู้บริโภค
 
หัวหน้าโครงการ : จุฑารัตน์ เศรษฐกุล : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (10 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
จุฑารัตน์ เศรษฐกุล
หัวหน้าโครงการ
รณชัย สิทธิไกรพงษ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
โอปอล์ สุวรรณเมฆ
นักวิจัยร่วมโครงการ
ธำรงค์ เมฆโหรา
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 พ.ค. 2552
วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อจัดทำต้นแบบธุรกิจการผลิตและจำหน่ายเนื้อโคพื้นเมืองธรรมชาติ โดยเชื่อมโยงระบบการผลิตของเกษตรกร ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานการเลี้ยง โรงฆ่าสัตว์และโรงงานตัดแต่งและแปรรูปที่ได้มาตรฐาน สู่ร้านจำหน่ายจนถึงผู้บริโภค

2) เพื่อสื่อสารความรู้ที่ถูกต้องแก่ผู้บริโภคและผู้ประกอบการเนื้อโค

3) เพื่อวิเคราะห์ต้นทุนและมูลค่าเพิ่มของธุรกิจต้นแบบการจำหน่ายเนื้อโคไทย

4) เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางการเงินของการเลี้ยงโคพื้นเมืองธรรมชาติในเชิงพาณิชย์

สถิติการเปิดชม : 1,844 ครั้ง
ชุดโครงการ : การขยายโอกาสธุรกิจเนื้อโคของไทย (40 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 592 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400