รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5220025
ชื่อโครงการ : การพัฒนาต้นแบบการจัดการเนื้อโคธรรมชาติสู่ผู้บริโภค กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี
 
หัวหน้าโครงการ : สมพร ดวนใหญ่ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (6 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
สมพร ดวนใหญ่
หัวหน้าโครงการ
สุนทรีพร ดวนใหญ่
นักวิจัยร่วมโครงการ
วรวิทย์ ธนสุนทรสุทธิ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 พ.ค. 2552
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อสร้างเครือข่ายการผลิตเนื้อโคธรรมชาติในกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตโคพื้นเมือง รูปแบบการปล่อยเลี้ยงบนภูเขาและป่าชุมชน การเลี้ยงในระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ และการเลี้ยงที่มีการปลูกพืชอาหารสัตว์ ให้สามารถผลิตเนื้อโคธรรมชาติได้ตามความต้องการของตลาด และมีระบบการสอบย้อนกลับเพื่อประกันความปลอดภัยของเนื้อโคธรรมชาติ

2. เพื่อวางระบบการจัดส่งโคมีชีวิตไปชำแหละในโรงแปรรูปมาตรฐาน ณ อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม และการจัดส่งชิ้นส่วนรอง กลับมาจำหน่ายที่จัดหวัดอุบลราชธานี

3. เพื่อศึกษารูปแบบที่เหมาะสมในการจัดจำหน่ายเนื้อชิ้นส่วนรอง การแปรรูปและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากชิ้นส่วนรอง

4. เพื่อศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการเลี้ยงโคธรรมชาติของเกษตรกร

สถิติการเปิดชม : 2,214 ครั้ง
ชุดโครงการ : การขยายโอกาสธุรกิจเนื้อโคของไทย (40 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 1,022 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400