รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5220026
ชื่อโครงการ : การพัฒนาต้นแบบระบบสืบย้อนกลับเนื้อโคไทย
 
หัวหน้าโครงการ : เฉลิมชนม์ ไวศยดำรง
ทีมวิจัย :
เฉลิมชนม์ ไวศยดำรง
หัวหน้าโครงการ
ภัทรพงศ์ จันทร์เจริญ
นักวิจัยร่วมโครงการ
วัชรี จันทรประกายกุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
รติรัตน์ มหาทรัพย์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 พ.ค. 2552
วัตถุประสงค์ : 1. สำรวจความรู้ และความเข้าใจในระบบสืบย้อนกลับ ในกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมเนื้อโคไทย ตั้งแต่ กลุ่มผู้บริโภค กลุ่มผู้ค้าปลีกและผู้ค้าส่ง กลุ่มผู้แปรรูปเนื้อโค กลุ่มผู้เลี้ยงโค และภาครัฐ ในแง่มุมต่าง ๆ

2. พัฒนาแนวทางปฏิบัติดีเลิศในการสร้างต้นแบบระบบสืบย้อนกลับในอุตสาหกรรมเนื้อโคไทย ตั้งแต่กระบวนการสร้างรหัสการผลิต กระบวนการจดบันทึกเอกสาร และระบบสารสนเทศในการเผยแพร่ข้อมูล ที่เหมาะสมและสามารถปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพในประเทศไทย และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล GS1 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศไทย

3. สร้างคู่มือในการสร้างระบบสืบย้อนกลับสำหรับ กลุ่มผู้เลี้ยงโค และเกษตรกรที่เกี่ยวข้อง

4. พัฒนาต้นแบบระบบสืบย้อนกลับเนื้อโคไทย

5. ศึกษาและพัฒนาการกระบวนตรวจประเมินระบบสืบย้อนกลับสำหรับภาครัฐ ตั้งแต่กระบวนการสร้างรหัสการผลิต รูปแบบเอกสารที่จัดเก็บข้อมูล รูปแบบการร้องขอข้อมูลในกระบวนการเรียกคืนสินค้า และขั้นตอนในการเก็บตัวอย่างสินค้าเพื่อประเมินระบบ เพื่อควบคุมคุณภาพของกระบวนและการจัดเก็บข้อมูลของภาคเอกชนให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและถูกต้องตามมาตรฐานสากลและกฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศไทย

6. พัฒนาต้นแบบสารสนเทศสำหรับภาครัฐ ในการตรวจประเมินระบบสืบย้อนกลับของภาคเอกชน

สถิติการเปิดชม : 2,070 ครั้ง
ชุดโครงการ : การขยายโอกาสธุรกิจเนื้อโคของไทย (40 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 714 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400