รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5220027
ชื่อโครงการ : การทวนสอบความปลอดภัยของเนื้อโคธรรมชาติ
  Safety Verification of Natural Beef in Kampaengsaen Slaughterhouse
หัวหน้าโครงการ : จำลอง มิตรชาวไทย : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
จำลอง มิตรชาวไทย
หัวหน้าโครงการ
ธีรวัฒน์ พัฒนรัชต์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ทัศนีย์ ตรัยรัตน์อภิวัน
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 พ.ค. 2552
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อทวนสอบความปลอดภัยของเนื้อโคธรรมชาติที่ได้จากกระบวนการฆ่าและชำแหละในโรงฆ่าโคมาตรฐานกำแพงแสน

2. เพื่อตรวจวินิจฉัยเนื้อโคก่อนและหลังการฆ่า (Ante- and Post-mortem inspection) ตามมาตาฐานของพ.ร.บ. ควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2535 และ มกอช. 9004-2547

3. เพื่อศึกษาปัจจัยในการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคที่สำคัญของเนื้อโคธรรมชาติในกระบวนการฆ่าและชำแหละของโรงฆ่าโคกำแพงแสน

สถิติการเปิดชม : 1,055 ครั้ง
ชุดโครงการ : การขยายโอกาสธุรกิจเนื้อโคของไทย (40 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 84 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400