รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5220028
ชื่อโครงการ : การทวนสอบความปลอดภัยของเนื้อโคธรรมชาติในโรงฆ่าโคมาตรฐานจังหวัดมหาสารคาม
  Safety Verification of Natural Beef in the Standard Cattle Slaughterhouse in Mahasarakham Province
หัวหน้าโครงการ : สรรเพชญ อังกิติตระกูล : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
สรรเพชญ อังกิติตระกูล
หัวหน้าโครงการ
นริศร นางาม
นักวิจัยร่วมโครงการ
ประสาน ตังควัฒนา
นักวิจัยร่วมโครงการ
เสรี แข็งแอ
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 พ.ค. 2552
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อทวนสอบความปลอดภัยของเนื้อโคธรรมชาติที่ได้จากการฆ่าและชำแหละจากโรงฆ่ามาตรฐานสากลในจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งเป็นการยืนยันความปลอดภัยของเนื้อโคธรรมชาติให้แก่ผู้บริโภค

2. เพื่อศึกษาการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ก่อโรคในโคมีชีวิตก่อนฆ่า ได้แก่ เชื้อซัลโมเนลลา เชื้อ สตาฟิโลคอคคัส ออเรียส และเชื้ออี โคไล ที่นำเข้ามาฆ่าที่โรงฆ่าสัตว์มาตรฐาน จังหวัดมหาสารคาม

3. เพื่อศึกษาการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ก่อโรคในอวัยวะภายใน เนื้อโค และสิ่งแวดล้อมของโรงฆ่าสัตว์ ได้แก่ เชื้อซัลโมเนลลา เชื้อสตาฟิโลคอคคัส ออเรียส เชื้ออี โคไล และจำนวนจุลินทรีย์ทั้งหมดที่ผ่านการฆ่า ชำแหละจากโรงฆ่าสัตว์มาตรฐาน จังหวัดมหาสารคาม

4. เพื่อศึกษาแนวทางการป้องกันการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ก่อโรค ในกระบวนการฆ่าและชำแหละโคของโรงฆ่ามาตรฐานสากลในจังหวัดมหาสารคาม

สถิติการเปิดชม : 928 ครั้ง
ชุดโครงการ : การขยายโอกาสธุรกิจเนื้อโคของไทย (40 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 88 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400