รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5220029
ชื่อโครงการ : แบบจำลองต้นทุนการผลิตและโครงสร้างต้นทุนผู้บริโภคในโซ่อุปทานเนื้อสุกรในตลาดภายในประเทศและการส่งออก
  supply chain of pork in Thailand and it's reference princ model
หัวหน้าโครงการ : ธำรงค์ เมฆโหรา : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (10 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ธำรงค์ เมฆโหรา
หัวหน้าโครงการ
โอปอล์ สุวรรณเมฆ
นักวิจัยร่วมโครงการ
ปรเมศร์ อัศวเรืองพิภพ
นักวิจัยร่วมโครงการ
รณชัย สิทธิไกรพงษ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 พ.ค. 2552
วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อศึกษาองค์ประกอบและการจัดการโซ่อุปทานของสุกรในประเทศจนถึงการส่งออก การไหลของวัตถุดิบจากต้นน้ำ ไปสู่สินค้าและผู้บริโภคปลายน้ำ และการย้อนกลับของข้อมูลสารสนเทศจากปลายน้ำสู่ต้นน้ำ ในสองรูปแบบ คือ การเลี้ยงสุกรแบบครบวงจร และการเลี้ยงแบบแยกกลุ่มผู้ประกอบการ จากกลุ่มตัวแทน 4 ภาค คือ ภาคเหนือ กลาง ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้

2.เพื่อวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตลูกสุกร สุกรขุน และเนื้อสุกร รวมถึงมูลค่าเพิ่มของกิจกรรมภายใต้การบริหารจัดการโซ่ อุปทานของสุกรในประเทศไทย ในสองรูปแบบการเลี้ยง และในแต่ละภาค

3.เพื่อวิเคราะห์โครงสร้างต้นทุนผู้บริโภคในโซ่อุปทานของเนื้อสุกร และจัดทำแบบจำลองราคาอ้างอิง (Price Reference Model) สำหรับเนื้อสุกรในประเทศและการส่งออก

สถิติการเปิดชม : 1,789 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 165 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400