รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5220039
ชื่อโครงการ : การพัฒนาซอฟต์แวร์ประมวลภาพเพื่อการจัดเกรดคุณภาพเนื้อโค
  Development of Image Analysis Software for Beef Quality Grading of Beef Products
หัวหน้าโครงการ : นิรุธ จิรสุวรรณกุล
ทีมวิจัย :
นิรุธ จิรสุวรรณกุล
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 มิ.ย. 2552
วัตถุประสงค์ : 1. กำหนดดัชนีชี้วัดเชิงปริมาณและคุณภาพสำหรับใช้ในการประเมินและจัดเกรดเนื้อโคที่เหมาะสมกับอุตสาหกรรมการผลิตเนื้อโคในประเทศไทย

2. สร้างเครื่องมือที่เป็นซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ในการประเมินและจัดเกรดเนื้อโคตามข้อ 1.โดยทดลองนำเทคโนโลยีการประมวลผลภาพมาประยุกต์ใช้ร่วมกับอุปกรณ์การบันทึกภาพและการจัดเก็บข้อมูลแบบดิจิตอล

3. นำเสนอวิธีการวัดและประเมินคุณภาพแบบไม่สัมผัสและไม่ทำลายวัสดุ (Non Intrusive and Non

4. Destructive Test and Measurement) มาประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรมการผลิตเนื้อโคในประเทศไทย

5. ข้อมูลดิบของภาพและข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ภาพ สามารถทำการจัดเก็บและเรียบเรียงเพื่อให้

6. สามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานเพิ่มเติมส่วนหนึ่งของระบบข้อมูลผลิตภัณฑ์ในกระบวนการตรวจสอบแบบย้อนกลับได้

สถิติการเปิดชม : 1,737 ครั้ง
ชุดโครงการ : การขยายโอกาสธุรกิจเนื้อโคของไทย (40 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 681 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400