รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5230004
ชื่อโครงการ : การพัฒนาฐานข้อมูลและงานวิจัย QSAR เพื่อการจัดการความปลอดภัยสารเคมี : กรณีศึกษาสารสังเคราะห์ในอุตสาหกรรมสิ่งทอและอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง
  Development of Chemical Database and QSAR Investigation for Administering the Chemical Safety: The Study of Synthetic Chemicals in Textile and Cosmetic Industries
หัวหน้าโครงการ : วราภรณ์ พาราสุข
ทีมวิจัย :
วราภรณ์ พาราสุข
หัวหน้าโครงการ
วราภรณ์ จังธนสมบัติ
ผู้ช่วยนักวิจัย
ธิตินันท์ กาพย์เกิด (หมั่นหาผล)
นักวิจัยร่วมโครงการ
พจนารถ สุวรรณรุจิ
นักวิจัยร่วมโครงการ
จันทร์ทิพย์ เศรษฐยานนท์
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุภา หารหนองบัว
ที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 16 ก.พ. 2552
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลสารเคมีในกลุ่มสารที่ใช้ผลิตสีย้อมสำหรับอุตสาหกรรม สิ่งทอ และกลุ่มสารที่ใช้ผลิตเครื่องสำอาง เพื่อรองรับกฎระเบียบ REACH

2. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างสารกับความเป็นพิษของสารเคมี ที่ได้จากสังเคราะห์

สถิติการเปิดชม : 641 ครั้ง
ชุดโครงการ : การจัดการสารเคมีและของเสียอันตราย (7 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 8 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400