รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5230007
ชื่อโครงการ : ผู้ประสานงานชุดโครงการวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น "Local Science Project (LSP)"
  Local Science Project (LSP)
หัวหน้าโครงการ : สมชาย ธนสินชยกุล : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (4 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
สมชาย ธนสินชยกุล
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 เม.ย. 2552
วัตถุประสงค์ : 2.1 เพื่อพัฒนากิจกรรมส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ท้องถิ่น โดยผ่านการดำเนินงานในพื้นที่และกิจกรรมทางวิชาการ

2.2 เพื่อวิเคราะห์ สังเคราะห์ แนวคิดและแนวทางการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ท้องถิ่น

2.3 เพื่อพัฒนาบุคลากรและกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมและงานวิจัยโดยครูอาจารย์ในท้องถิ่น

2.4 เพื่อพัฒนาครูให้เกิดทักษะและกระบวนการในการปฏิบัติงานวิจัยด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับความเป็นท้องถิ่นและสามารถนำผลการวิจัยของตนไปจัดสร้างชุดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.5 เพื่อสร้างโอกาสให้ครูอาจารย์ได้ใช้ชุดการเรียนรู้ของตนส่งผ่านกระบวนการเรียนรู้สู่นักเรียน ซึ่งจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนด้วยกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สถิติการเปิดชม : 2,049 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 304 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400