รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5230010
ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพด้านความรู้คิดเพื่อการเรียนการสอนของครู
  Genius Development in Intellectual Thinking Project : GDP
หัวหน้าโครงการ : สมชาย ธนสินชยกุล : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (4 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
สมชาย ธนสินชยกุล
หัวหน้าโครงการ
พจณีย์ มะลิชื่น
นักวิจัยร่วมโครงการ
สิรภพ เทพพิทักษ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
สมศักดิ์ เจริญวัย
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 พ.ค. 2552
วัตถุประสงค์ : 2.1) เพื่อออกแบบกระบวนการพัฒนาการรู้คิดของครู

2.2) เพื่อประเมินผลการพัฒนาด้านการรู้คิดของครู

2.3) เพื่อพัฒนาคู่มือ "การพัฒนากระบวนการรู้คิดของครู"

สถิติการเปิดชม : 2,669 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 519 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400