รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5230019
ชื่อโครงการ : ศูนย์สังเกตการณ์โลกและอวกาศเพื่อการเรียนรู้
  Learning center for Earth Science and Astronomy (LESA 2010)
หัวหน้าโครงการ : ฐากูร เกิดแก้ว : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ฐากูร เกิดแก้ว
หัวหน้าโครงการ
วิภู รุโจปการ
นักวิจัยร่วมโครงการ
รอซี เบ็ญสุหลง
นักวิจัยร่วมโครงการ
จีระศักดิ์ จิตรโรจนรักษ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ชัยวัฒน์ สัตยาธนวัฒน์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ชวนชม ใจชะอุ่ม
นักวิจัยร่วมโครงการ
วิทยา วิมลถนอม
นักวิจัยร่วมโครงการ
ฉันทนา เชาว์ปรีชา
นักวิจัยร่วมโครงการ
กรรณิกา ศรีจันโท
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ส.ค. 2552
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อเป็นแหล่งข้อความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในระดับท้องถิ่น เพื่อใช้ในการเรียนรู้สำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

2. เพื่อเป็นกลไกในการเชื่อมโยงข้อความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงของโลกจากงานวิจัยสู่พื้นที่

3. พัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้วยการวิจัยที่ใช้ข้อมูลท้องถิ่นเชื่อมโยงกับระบบโลก

สถิติการเปิดชม : 2,200 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 205 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400