รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5240010
ชื่อโครงการ : ยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มที่ 2 (ร้อยเอ็ด สกลนคร ขอนแก่น หนองบัวลำภู เลย และนครราชสีมา)
 
หัวหน้าโครงการ : ทม เกตุวงศา
ทีมวิจัย :
ทม เกตุวงศา
หัวหน้าโครงการ
ทวีศิลป์ สืบวัฒนะ
นักวิจัยร่วมโครงการ
นครินทร์ ทาโยธี
นักวิจัยร่วมโครงการ
ปรัสนพงษ์ ภูเกิดพิมพ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ฉัตรกมล อนนตะชัย
นักวิจัยร่วมโครงการ
อรทัย มัครมย์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ณรงค์ฤทธิ์ สุมาลี
นักวิจัยร่วมโครงการ
พิเนตร ดาวเรือง
นักวิจัยร่วมโครงการ
อุศนา นาศรีเคน
นักวิจัยร่วมโครงการ
พรรณิกา ฉายากุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
ยุวดี ตปนียากร
นักวิจัยร่วมโครงการ
สมชาติ มณีโชติ
นักวิจัยร่วมโครงการ
อภิราดี จันทร์แสง
นักวิจัยร่วมโครงการ
ปฐม หงษ์สุวรรณ
นักวิจัยร่วมโครงการ
นารีรัตน์ ปริสุทธิวุฒิพร
นักวิจัยร่วมโครงการ
วรรณรา ประดิษฐ์ษร
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ธ.ค. 2551
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อสร้างความตื่นตัวและความสนใจของนักเรียนและครูในพื้นที่เป้าหมายต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น โดยสนับสนุนให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาทำวิจัย มีครูเป็นผู้สร้างและหนุนเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้

2. เพื่อพัฒนาผลงานจากการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเป็นสื่อประเภทต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะ

3. เพื่อสังเคราะห์องค์ความรู้จากผลงานการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

4. เพื่อศึกษาเงื่อนไขของความสำเร็จ กระบวนการ รวมทั้งปัญหา อุปสรรค และแนวทางการส่งเสริมให้เยาวชนสนใจและให้ความสำคัญในการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

5. เพื่อเสนอแนะแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้รากฐานจากการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

สถิติการเปิดชม : 1,338 ครั้ง
ชุดโครงการ : ยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่น (7 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 2,662 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400