รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5240014
ชื่อโครงการ : ความร่วมมือเพื่อจัดการปัญหาความยากจน การพัฒนาสังคม และสุขภาวะแบบบูรณาการในพื้นที่จังหวัดชัยนาท ระยะที่ 2
 
หัวหน้าโครงการ : วันชัย เลิศฤทธิ์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันชัย เลิศฤทธิ์
หัวหน้าโครงการ
ณรงค์ ผัดอ่อนอ้าย
ผู้ช่วยนักวิจัย
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มี.ค. 2552
วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อพัฒนากลไกและระบบการทำงานร่วมกันระหว่างประชาชน สถาบันวิชาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วนราชการ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน การพัฒนา สังคมและสุขภาวะแบบบูรณาการ ในพื่นที่ตั้งแต่ระดับตำบล อำเภอ และจังหวัด 2.เพื่อให้ชุมชน/อปท. มีการรวบรวมข้อมูลในการเสริมสร้างกระบวนการคิด ตัดสินใจ แก้ไขปัญหาของชุมชนโดยมีรูปแบบ วิธีการจัดการและนำข้อมูลมาใช้ให้มีประสิทธิภาพร่วมกัน 3.เพิ่มทักษะในด้านการบริหารจัดการและการตลาดให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ต่อยอดจากข้อมูลบัญชีครัวเรือน จำนวน 21 ตำบล 4.ส่งเสริมกระบวนการทำงานร่วมกันให้เกิดระบบเครือข่ายงานประเด็น จำนวน 4 เครือข่าย ได้แก่ เครือข่ายปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ เครือข่ายกองทุนข้าวสาร เครือข่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวและเครือข่ายผักปลอดภัย 5. พัฒนาศักยภาพแกนนำตำบลให้เกิดความเข้มแข็งเพื่อความยั่งยืนตลอดไป 6.เพื่อถอดบทเรียนองค์ความรู้ นวัตกรรมใหม่ที่เกิดจากการดำเนินการของโครงการ 7.เพื่อสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้และการบริหารจัดการในการจัดทำแผนชุมชนในพื้นที่ ขยายเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 5 ตำบล
สถิติการเปิดชม : 2,025 ครั้ง
ชุดโครงการ : ชุดโครงการความร่วมมือเพื่อแก้ปัญหาความยากจน การพัฒนาสังคมและสุขภาวะ (35 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 466 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400