รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5240025
ชื่อโครงการ : โครงการความร่วมมือเพื่อแก้ปัญหาความยากจน การพัฒนาสังคม และสุขภาวะ จังหวัดสตูล
 
หัวหน้าโครงการ : อุกฤษฎ์ อิสมาแอล
ทีมวิจัย :
อุกฤษฎ์ อิสมาแอล
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มี.ค. 2552
วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อสร้างและหนุนเสริมกระบวนการเรียนรู้ของประชาชน และสามารถนำข้อมูลที่ได้จากการทำบัญชีรับจ่ายครัวเรือนและข้อมูลอื่นๆ ไปใช้ในการวางแผนและพัฒนาคุณภาพชีวิต 2. เพื่อสร้างกลไกความร่วมมือในการบริหารจัดการระหว่างประชาชนกับภาคีในระดับจังหวัด 3.ทุกภาคส่วนสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจและการวางแผนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
สถิติการเปิดชม : 1,731 ครั้ง
ชุดโครงการ : ชุดโครงการความร่วมมือเพื่อแก้ปัญหาความยากจน การพัฒนาสังคมและสุขภาวะ (35 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 436 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400