รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5250021
ชื่อโครงการ : ทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. ด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ปีงบประมาณ 2552
 
หัวหน้าโครงการ : ดวงพรรณ กริชชาญชัย : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (10 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ดวงพรรณ กริชชาญชัย
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 พ.ค. 2552
วัตถุประสงค์ : 1.สร้างฐานความรู้ที่ค่อนไปทางความรู้พื้นฐานและให้สามารถนำไปสังเคราะห์ต่อเพื่อการพัฒนาในเชิงรุก 2.สร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพเชิงลึกที่สอดคล้องกับบริบทของประเทศไทยและมีโอกาสได้ผลเป็นรูปธรรมนำไปสู่การพัฒนาที่เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ

3.สร้างมหาบัณฑิตที่มีทักษะในการทำวิจัยอย่างมีระบบเพื่อสนับสนุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษกและสามารถนำความรู้ไปใช้การประกอบอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ

4.กระตุ้นและสร้างบรรยากาศการวิจัยในสถาบันการศึกษา สนับสนุนให้อาจารย์และนักศึกษาผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพเชิงลึกและมีทิศทาง

5.กระจายโอกาสการสนับสนุนสู่สถาบันการศึกษาต่างๆ อย่างทั่วถึง

สถิติการเปิดชม : 2,353 ครั้ง
ชุดโครงการ : logistic (47 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 3,451 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400