รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5250092
ชื่อโครงการ : ปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชันของน้ำมันปาล์มดิบกับเมทานอลด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาโซเดียมไฮดรอกไซด์ในเครื่องปฏิกรณ์ต่อเนื่องแบบท่อ
  Transesterification of Crude Palm Oil and Methanol using Sodium Hydroxide Catalyst in a Continuous Tubular Reactor
หัวหน้าโครงการ : อัญชลีพร วาริทสวัสดิ์ หล่อทองคำ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (18 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
อัญชลีพร วาริทสวัสดิ์ หล่อทองคำ
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ค. 2552
วัตถุประสงค์ : 1. ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชันของน้ำมันปาล์มดิบกับเมทานอลโดยใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในเครื่องปฏิกรณ์ต่อเนื่องแบบท่อ

2. ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการแยกเมทิลเอสเทอร์กับกลีเซอรอล

สถิติการเปิดชม : 972 ครั้ง
ชุดโครงการ : ทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. สายวิทยาศาสตร์ (54 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 60 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400