รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG52H0005
ชื่อโครงการ : 100 เอกสารสำคัญเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทย
  100 Key Documents on Thai History
หัวหน้าโครงการ : วินัย พงศ์ศรีเพียร
ทีมวิจัย :
วินัย พงศ์ศรีเพียร
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ม.ค. 2552
วัตถุประสงค์ : 1 เพื่อจัดทำฐานข้อมูลเอกสารประวัติศาสตร์สำคัญเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยที่ผ่านการคัดสรรว่าสำคัญที่สุด 100 เรื่อง และศึกษาวิเคราะห์เอกสารชั้นต้นเหล่านั้นอย่างเป็นระบบตามหลักวิชาการ

2 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในเชิงสหสาขาของนักวิจัยรุ่นกลางและรุ่นใหม่

3 เพื่อผลิตผลงานวิจัยซึ่งมีคุณภาพในระดับที่อ้างอิงได้โดยผ่านการพิจารณาตรวจสอบของผู้ทรงคุณวุฒิประจำโครงการ

4 เพื่อให้ผลงานวิจัยของโครงการเป็นเครื่องกระตุ้นให้คนไทยสนใจศึกษาประวัติศาสตร์ไทยผ่านหลักฐานเอกสารชั้นต้น

5 เพื่อแสดงให้เห็นว่า การวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประโยชน์ในทางปฏิบัติต่อการสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ทั้งนี้โดยผ่านข้อตกลงในการทำงานร่วมกันระหว่างโครงการวิจัยนี้กับศูนย์เทคโยโลยีทางการศึกษา (สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา) และสำนักมาตรฐานและวิชาการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สถิติการเปิดชม : 2,421 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 3,290 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400