รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG52H0006
ชื่อโครงการ : "อารมณ์กับจริยศาสตร์"
 
หัวหน้าโครงการ : ชาญณรงค์ บุญหนุน : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ชาญณรงค์ บุญหนุน
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 พ.ค. 2552
วัตถุประสงค์ : ๒.๑ เพื่อศึกษาอารมณ์ (ความรู้สึก) ในฐานะองค์ประกอบสำคัญที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับสำนึกทางจริยธรรมและชีวิตที่ดีของบุคคล จริยธรรมทางสังคม การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และการบวนการขัดเกลาทางทางสังคม ที่ปรากฏในวัฒนธรรมทางความคิดของตะวันออกและตะวันตก รวมทั้งในระบบความยุติธรรมของรัฐ

๒.๒ เพื่อบุกเบิกการศึกษาวิจัยที่มองอารมณ์ความรู้สึกในแง่เป็นต้นตอ หรือที่มาของความรู้และวุฒิภาวะทางปัญญา

สถิติการเปิดชม : 3,059 ครั้ง
ชุดโครงการ : เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย (34 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 1,411 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400