รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5320005
ชื่อโครงการ : การใช้ประโยชน์จากผลพลอยได้จากกระบวนการฆ่าโค
 
หัวหน้าโครงการ : ศศิธร นาคทอง : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ศศิธร นาคทอง
หัวหน้าโครงการ
วิรัตน์ สุมน
นักวิจัยร่วมโครงการ
ณัฎยาพร สุมน
นักวิจัยร่วมโครงการ
รัตนากร แสนทำพล
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุรชัย เปี่ยมคล้า
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 พ.ย. 2552
วัตถุประสงค์ : 1 เพื่อศึกษาสารเคมี วิธีการและประเมินด้านประสาทสัมผัสของวิธีล้างทำความสะอาดเครื่องในและกระเพาะโค

2 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบองค์ประกอบทางเคมี กายภาพ จุลชีววิทยา และความพึงพอใจ

ของผู้บริโภคระหว่างแคบวัวและแคบหมู

3 เพื่อศึกษาอายุการเก็บรักษาคุณภาพทางกายภาพและชีวภาพของไส้โค วิธีการยืดอายุการเก็บไส้โคเทียบกับไส้สุกร

สถิติการเปิดชม : 2,810 ครั้ง
ชุดโครงการ : การขยายโอกาสธุรกิจเนื้อโคของไทย (40 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 1,163 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400