รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5320014
ชื่อโครงการ : การศึกษาพฤติกรรมและอุปสงค์เนื้อโคและผลิตภัณฑ์เนื้อโคของผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่
  The Study o Behavior and Demand for Beef and Beef Products of the Consumers in Chiang Mai Province
หัวหน้าโครงการ : ศิริพร กิรติการกุล : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ศิริพร กิรติการกุล
หัวหน้าโครงการ
สุขสถิตย์ พวงมาลย์
นักวิจัยร่วมโครงการ
จุฑาทิพย์ เฉลิมผล
นักวิจัยร่วมโครงการ
รุ่งกานต์ กันทะหงษ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 เม.ย. 2553
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อประเมินสถานการณ์การตลาดเนื้อโคและผลิตภัณฑ์เนื้อโคในจังหวัดเชียงใหม่

2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมและการรับรู้ด้านคุณภาพและผลิตภัณฑ์เนื้อโคของผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่

3. เพื่อศึกษาถึงอุปสงค์เนื้อโคและผลิตภัณฑ์เนื้อโคในตลาดระดับบน กลาง และล่าง ในจังหวัดเชียงใหม่

4. เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออุปสงค์เนื้อโคและผลิตภัณฑ์เนื้อโคในตลาดระดับบน กลาง และล่าง ในจังหวัดเชียงใหม่

5. เพื่อศึกษาโครงสร้างตลาดเนื้อโคและผลิตภัณฑ์เนื้อโคในตลาดระดับบน กลาง และล่าง ในจังหวัดเชียงใหม่

สถิติการเปิดชม : 1,561 ครั้ง
ชุดโครงการ : การขยายโอกาสธุรกิจเนื้อโคของไทย (40 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 498 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400