รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5320015
ชื่อโครงการ : การใช้ประโยชน์จากเศษเหลือจากการผลิตลำไยเพื่อเป็นอาหารโค
 
หัวหน้าโครงการ : สมปอง สรวมศิริ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
สมปอง สรวมศิริ
หัวหน้าโครงการ
ไพโรจน์ ศิลมั่น
นักวิจัยร่วมโครงการ
ทองเลียน บัวจูม
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 พ.ค. 2553
วัตถุประสงค์ : 1. ศึกษาวิธีการเก็บรักษาและทราบคุณค่าทางอาหารของเศษเหลือจากการผลิตลำไยเกรดC เปลือกและเมล็ดลำไย

จากโรงงานผลิตลำไยอบแห้งที่เก็บรักษาด้วยวิธีการต่างๆ

2. ศึกษาสมรรถภาพในการผลิต การเจริญเติบโต และผลตอบแทนจาการเลี้ยงด้วยเศษเหลือจากการผลิตลำไย

3. ศึกษาส่วนประกอบของซาก เปอร์เซ็นต์ซาก และคุณภาพของเนื้อโคที่ได้เลี้ยงด้วยเศษเหลือจากการผลิตลำไย

อบแห้ง

สถิติการเปิดชม : 2,075 ครั้ง
ชุดโครงการ : การขยายโอกาสธุรกิจเนื้อโคของไทย (40 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 813 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400