รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5320017
ชื่อโครงการ : การพัฒนารูปแบบการตลาดเนื้อโคและผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม: กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
 
หัวหน้าโครงการ : ธนนันท์ ศุภกิจจานนท์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ธนนันท์ ศุภกิจจานนท์
หัวหน้าโครงการ
วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 พ.ค. 2553
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษามูลค่าของกระบวนการแปรรูปตั้งแต่โคมีชีวิตที่เข้าสู่โรงฆ่าจนถึงการตัดแต่งซากโคออกเป็นชิ้นส่วนที่สำคัญ

เพื่อการจำหน่ายในชุมชนจังหวัดเชียงใหม่

2. เพื่อศึกษาการเพิ่มมูลค่าของผลพลอยได้จากการชำแหละโคให้ได้ประโยชน์สูงสุด

3. เพื่อศึกษารูปแบบการตลาดเนื้อแดงจากชิ้นส่วนหลักและชิ้นส่วนรองที่ได้จากการตัดแต่งซากโค

4. เพื่อวิเคราะห์ถึงมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์เนื้อโคจากการบริโภคของชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่

สถิติการเปิดชม : 1,664 ครั้ง
ชุดโครงการ : การขยายโอกาสธุรกิจเนื้อโคของไทย (40 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 286 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400