รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5320021
ชื่อโครงการ : การพัฒนาต้นแบบห่วงโซ่อุปทานเนื้อโคธรรมชาติอุบลราชธานี
  Model Supply Chain Management for Ubon Ratchathani Natural Beef
หัวหน้าโครงการ : สมพร ดวนใหญ่ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (6 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
สมพร ดวนใหญ่
หัวหน้าโครงการ
สุนทรีพร ดวนใหญ่
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุพจน์ รสจันทร์
นักวิจัยร่วมโครงการ
รัชดา อุยยืนยงค์
นักวิจัยร่วมโครงการ
กิตติพร สุพรรณผิว
นักวิจัยร่วมโครงการ
อภิชาติ ภะวัง
นักวิจัยร่วมโครงการ
สังวาล สมบูรณ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
นิกร ยุระชัย
นักวิจัยร่วมโครงการ
วรวิทย์ ธนสุนทรสุทธิ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุนิดา เมืองโคตร
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 พ.ค. 2553
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาการพัฒนาต้นแบบห่วงโซ่อุปทานเนื้อโคธรรมชาติอุบลราชธานีตั้งแต่การเลี้ยง การชำแหละ การตัดแต่งและการบรรจุ การวางระบบสอบย้อนกลับและการจัดส่งชิ้นส่วนหลักไปจำหน่าย

2. เพื่อทวนสอบความปลอดภัยเนื้อโคธรรมชาติอุบลราชธานีในโรงฆ่ามาตรฐานจังหวัดอุบลราชธานี

3. เพื่อศึกษาการยกระดับการปฏิบัติที่ดีในโรงฆ่ามาตรฐานจังหวัดอุบลราชธานี

สถิติการเปิดชม : 1,184 ครั้ง
ชุดโครงการ : การขยายโอกาสธุรกิจเนื้อโคของไทย (40 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 162 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400