รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5320045
ชื่อโครงการ : การปรับตัวของการผลิตข้าวและชาวนาในพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากระดับสูง ภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย
  The agricultural adaptation in rice production and farmers in the repetitious high flooding areas the Lower Northern Region
หัวหน้าโครงการ : ทรงชัย ทองปาน
ทีมวิจัย :
ทรงชัย ทองปาน
หัวหน้าโครงการ
ปรัชญา สังข์สมบูรณ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ภคพร วัฒนดำรงค์
นักวิจัยร่วมโครงการ
จิระ บุรีคำ
นักวิจัยร่วมโครงการ
สาวิตรี สอาดเทียน
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ก.ย. 2553
วัตถุประสงค์ : 1 เพื่อศึกษาสถานภาพในการผลิตข้าวของชาวนาในบริเวณพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก

2 เพื่อศึกษาสถานการณ์ และสภาพปัญหาในการผลิตข้าวที่ชาวนาได้รับจากการเกิดน้ำท่วมซ้ำซาก

3 เพื่อศึกษารูปแบบการปรับตัวในการผลิตข้าวและการทำนาของชาวนาในบริเวณพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก

4 เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปรับตัวของของชาวนาในบริเวณพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก

5 เพื่อเสนอแนะแนวทางในการสนับสนุน ส่งเสริมการปรับตัวของชาวนาสำหรับการผลิตข้าวและการทำนาในบริเวณพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก เพื่อลดความเสี่ยงในการผลิตข้าว

สถิติการเปิดชม : 2,498 ครั้ง
ชุดโครงการ : นโยบายเกษตร (81 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 443 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400