รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5320048
ชื่อโครงการ : โครงการ "ศูนย์เครือข่ายเทคโนโลยีเนื้อสัตว์ (งานวิจัยต่อเนื่อง)"
 
หัวหน้าโครงการ : จุฑารัตน์ เศรษฐกุล : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (10 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
จุฑารัตน์ เศรษฐกุล
หัวหน้าโครงการ
นวลพรรณ งามยี่สุ่น
นักวิจัยร่วมโครงการ
ปิยะดา ทวิชศรี
นักวิจัยร่วมโครงการ
รณชัย สิทธิไกรพงษ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ธำรงค์ เมฆโหรา
นักวิจัยร่วมโครงการ
จันทร์พร เจ้าทรัพย์
นักวิจัยร่วมโครงการ
อดิศร เสวตวิวัฒน์
นักวิจัยร่วมโครงการ
โอปอล์ สุวรรณเมฆ
นักวิจัยร่วมโครงการ
คมแข พิลาสมบัติ
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ส.ค. 2553
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ การตลาดและการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์คุณภาพ

2. เพื่อเสริมสร้างและสะสมองค์ความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์รวมทั้งการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง (Brand Product) ในเชิงพาณิชย์

3. เพื่อสร้างบุคลากรที่มีความสามารถในการวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีเนื้อสัตว์ และการตลาดผลิตภัณฑ์

4. เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีเนื้อสัตว์และการตลาดผลิตภัณฑ์ให้แก่บุคลากรภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป

5. เพื่อสร้างเครือข่ายงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านเนื้อสัตว์ (Research and Development) รวมถึงการตลาดภายในประเทศและส่งออก

สถิติการเปิดชม : 1,154 ครั้ง
ชุดโครงการ : การขยายโอกาสธุรกิจเนื้อโคของไทย (40 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 327 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400