รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5330014
ชื่อโครงการ : การทดสอบความเป็นพิษต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมของสิ่งทอที่มีอนุภาคนาโนซิลเวอร์เป็นองค์ประกอบอยู่ในเนื้อผ้า
  Toxicological Evaluation of Silver Nanoparticles-Containing Fabrics
หัวหน้าโครงการ : ณัฐพันธุ์ ศุภกา
ทีมวิจัย :
ณัฐพันธุ์ ศุภกา
หัวหน้าโครงการ
ปรีย์วิศว์ ณ อุบล
นักวิจัยร่วมโครงการ
วิยงค์ กังวานศุภมงคล
นักวิจัยร่วมโครงการ
กนิษฐา บุญภาวาณิชกุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ค. 2553
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาความเป็นพิษต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมของตัวอย่างสิ่งทอที่มีนาโนซิลเวอร์เป็นองค์ประกอบอยู่ในเนื้อผ้าโดยการใช้เซลล์เพาะเลี้ยงทดสอบความเป็นพิษต่อสุขภาพของสิ่งทอ และใช้ไรน้ำทดสอบความเป็นพิษต่อ สิ่งแวดล้อมของน้ำจากการซักล้างสิ่งทอ2. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์แนวทางปฏิบัติในการลดความเป็นพิษของสิ่งทอที่มีนาโนซิลเวอร์เป็นองค์ประกอบอยู่ในเนื้อผ้าทั้งในขั้นตอนการผลิตสิ่งทอและในขั้นตอนการซักล้างสิ่งทอ

สถิติการเปิดชม : 405 ครั้ง
ชุดโครงการ : การจัดการสารเคมีและของเสียอันตราย (7 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 3 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400