รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5330021
ชื่อโครงการ : การวิเคราะห์ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายในการจัดการสารเคมีและของเสียอันตรายในพื้นที่ กรณีศึกษา อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
  Potential to Strengthen Local Government and Network on Chemical and Hazardous Waste Management: A Case Study of Amphoe Kaengkhoi, Saraburi Province
หัวหน้าโครงการ : วรรณี พฤฒิถาวร : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (4 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วรรณี พฤฒิถาวร
หัวหน้าโครงการ
นุรักษ์ กฤษดานุรักษ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
สันติ สิทธิเลิศพิศาล
นักวิจัยร่วมโครงการ
ปัทมาวรรณ คุณประเสริฐ
นักวิจัยร่วมโครงการ
วรวิทย์ จันทวรรณโณ
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 16 ส.ค. 2553
วัตถุประสงค์ : 1. ศึกษาความสามารถของ อปท. ในการดำเนินงานภารกิจด้านการบริหารจัดการสารเคมีและของเสียอันตรายตามที่ได้มีการกระจายอำนาจมาจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยวิเคราะห์อำนาจหน้าที่ กระบวนการและขั้นตอนในการปฏิบัติ เครื่องมือและบุคลากร ของ อปท.แต่ละระดับ

2. พัฒนาและเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมของกรมโรงงานอุตสาหกรรมและสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของ อปท. และบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นสำหรับระดับปฏิบัติงานในพื้นที่และสามารถติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังอันตรายจากสารเคมีและหรือของเสียอันตราย

3.ศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนตัวอย่างเพื่อสร้างกลไกความร่วมมือและสร้างเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ อปท. โดยมุ่งการจัดทำกิจรรมการจัดการขยะและคัดแยกขยะที่เป็นของเสียอันตรายในชุมชน

สถิติการเปิดชม : 2,205 ครั้ง
ชุดโครงการ : การจัดการสารเคมีและของเสียอันตราย (7 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 387 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400