รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5350002
ชื่อโครงการ : ปริมาณการใช้ยางรถยนต์ที่ใช้แล้วที่เหมาะสมสำหรับเป็นเชื้อเพลิงทดแทนในเตาเผาปูนซีเมนต์
  Optimization Placement Whole Tire Feeding System in Cement Kiln Process
หัวหน้าโครงการ : นุรักษ์ กฤษดานุรักษ์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
นุรักษ์ กฤษดานุรักษ์
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ต.ค. 2552
วัตถุประสงค์ : 1 หาอัตราส่วนที่เหมาะสมที่นำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงระหว่างยางรถยนต์ที่ใช้แล้วต่อเชื้อเพลิงหลักในกระบวนการผลิตปูนเม็ดที่ไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของปูนเม็ดและกระบวนการผลิตปูนเม็ด (Kiln Process)

2 วิเคราะห์องค์ประกอบของยางรถยนต์ที่ใช้แล้วเพื่อประเมินผลกระทบจากปริมาณสารอนินทรีย์และโลหะหนักในยางรถยนต์ที่ใช้แล้วที่มีผลกระทบต่อกระบวนการผลิตปูนเม็ดและสิ่งแวดล้อม

สถิติการเปิดชม : 2,266 ครั้ง
ชุดโครงการ : ทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. สายวิทยาศาสตร์ (54 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 809 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400