รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5350053
ชื่อโครงการ : การออกแบบโรงเรือนไฮโดรฟาร์มที่ได้ผลดีที่สุดโดยใช้ซีเอฟดี
  Design of the Optimum Hydrofarm using CFD
หัวหน้าโครงการ : เอกชัย จันทสาโร
ทีมวิจัย :
เอกชัย จันทสาโร
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ย. 2553
วัตถุประสงค์ : 1. ออกแบบและสร้างโรงเรือนเกษตรต้นแบบ 1 โรงเรือนที่สามารถช่วยระบายความร้อนได้ตามเงื่อนไขที่เหมาะสมต่อการปลูกพืชในประเทศไทย และรวมถึงระบบปรับอากาศ ระบบลำเลียงน้ำ และระบบสารอาหาร ภายในโรงเรือน

2. แบบ Drawing ของโรงเรือนเกษตรต้นแบบ และกระบวนการผลิตเชิงอุตสาหกรรม

3. มุ่งหวังให้เกิดความพร้อมที่จะกล้านำแนวคิดทางเทคโนโลยีและวิศวกรรมเข้าประยุกต์ใช้งานกับงานด้านโรงเรือนเกษตรโดยตรง

4 .ร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเชิงเกษตรเพื่อกระจายองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี

สถิติการเปิดชม : 906 ครั้ง
ชุดโครงการ : การพัฒนาเทคโนโลยีนวตกรรม (1 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 99 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400