รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5350076
ชื่อโครงการ : โครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (MAG Window II) ปี 2553
 
หัวหน้าโครงการ : อัญชลีพร วาริทสวัสดิ์ หล่อทองคำ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (18 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
อัญชลีพร วาริทสวัสดิ์ หล่อทองคำ
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ย. 2553
วัตถุประสงค์ : 2.1 สร้างฐานความรู้งานวิจัยให้สามารถนำไปสังเคราะห์ต่อเพื่อการพัฒนาในเชิงรุก

2.2 สร้างงานที่มีคุณภาพเชิงลึกเพื่อสนับสนุนพันธกิจของ สกว.และผู้ร่วมให้ทุนและเพื่อต่อยอดในโครงการ คปก.

2.3 สร้างมหาบัณฑิตที่มีทักษะในการทำวิจัยอย่างมีระบบ และสามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ

2.4 กระตุ้นและสร้างบรรยากาศการวิจัยในสถาบันการศึกษาและสนับสนุนให้อาจารย์และนักศึกษาผลิตงาน วิจัยที่มีคุณภาพ

2.5 กระจายโอกาสการสนับสนุนสู่สถาบันการศึกษาอย่างทั่วถึง

สถิติการเปิดชม : 862 ครั้ง
ชุดโครงการ : ทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. สายวิทยาศาสตร์ (54 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 8 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400