รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5390003
ชื่อโครงการ : โครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนการสอนให้นักศึกษามีความสามารถสู่ธุรกิจการแปรรูปผักและผลไม้ที่สำคัญในชุมชน จังหวัดพิษณุโลก
 
หัวหน้าโครงการ : ปิยวรรณ ศุภวิทิตพัฒนา
ทีมวิจัย :
ปิยวรรณ ศุภวิทิตพัฒนา
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 พ.ย. 2552
วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษารูปแบบที่เหมาะสมในการจัดกระบวนการเรียนการสอนรายวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารมีศักยภาพและความสามารถตามความต้องการของธุรกิจการแปรรูปผักผลไม้ขนาดกลางและขนาดเล็กในชุมชน จังหวัดพิษณุโลก
สถิติการเปิดชม : 2,895 ครั้ง
ชุดโครงการ : อาหาร (11 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 823 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400