รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5390004
ชื่อโครงการ : โครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนการสอนให้นักศึกษามีความสามารถสู่ธุรกิจอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดอุตรดิตถ์
 
หัวหน้าโครงการ : ปิยวรรณ ปาลาศ
ทีมวิจัย :
ปิยวรรณ ปาลาศ
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 พ.ย. 2552
วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนการสอนให้นักศึกษามีความสามารถ (supply side) ตามความต้องการของธุรกิจอาหารแปรรูป (demand side) ที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดอุตรดิตถ์
สถิติการเปิดชม : 2,558 ครั้ง
ชุดโครงการ : อาหาร (11 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 534 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400