รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5390007
ชื่อโครงการ : โครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนการสอนให้นักศึกษา มีความสามารถสู่ธุรกิจอาหารท้องถิ่นโคราช "กินเข่าค่ำ"
 
หัวหน้าโครงการ : วัฒนาภรณ์ โชครัตนชัย
ทีมวิจัย :
วัฒนาภรณ์ โชครัตนชัย
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 พ.ย. 2552
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาความต้องการของธุรกิจอาหาร การจัดเลี้ยงอาหารท้องถิ่นโคราช "กินเข่าค่ำ"

2. เพื่อประเมินคุณสมบัตินักศึกษาที่สามารถประกอบอาชีพด้านธุรกิจอาหารท้องถิ่นอีสานตามความต้องการของตลาด

3. เพื่อศึกษากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมเพื่อให้นักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถประกอบอาชีพด้านธุรกิจอาหารท้องถิ่นอีสาน

สถิติการเปิดชม : 1,851 ครั้ง
ชุดโครงการ : อาหาร (11 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 170 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400