รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5420002
ชื่อโครงการ : การสำรวจคุณภาพความปลอดภัยของหม้ำในจังหวัดชัยภูมิ
  Surveillance the Quality and Safety of Mum (Thai Traditional Fermented Beef) Produced in Chaiyaphum Province
หัวหน้าโครงการ : อดิศร เสวตวิวัฒน์
ทีมวิจัย :
อดิศร เสวตวิวัฒน์
หัวหน้าโครงการ
อพัชชา จินดาประเสริฐ
นักวิจัยร่วมโครงการ
ชุมพล นาครินทร์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 พ.ย. 2553
วัตถุประสงค์ : 1. ศึกษาโครงสร้างของแหล่งผลิตหม้ำในจังหวัดชัยภูมิภายใต้ข้อกำหนด GMP ของอย. ตามแบบ ตส. 1. (50) เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นต่อการปรับปรุงมาตรฐานสถานที่ผลิตหม้ำในอนาคต

2. ศึกษาคุณภาพและความปลอดภัยทางจุลชีววิทยาของหม้ำที่ผลิตในจังหวัดชัยภูมิ

3. ศึกษาคุณภาพและความปลอดภัยทางเคมีของหม้ำที่ผลิตในจังหวัดชัยภูมิ

4. ศึกษาข้อมูลคุณภาพความปลอดภัยทางจุลชีววิทยาและทางเคมีเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์

สถิติการเปิดชม : 1,071 ครั้ง
ชุดโครงการ : การขยายโอกาสธุรกิจเนื้อโคของไทย (40 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 63 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400