รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5420003
ชื่อโครงการ : แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการโคเนื้อสำหรับภาคใต้ตอนล่าง
  Development Plan for Beef Cattle Managements in the Lower Southern Provinces
หัวหน้าโครงการ : ไชยวรรณ วัฒนจันทร์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (7 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ไชยวรรณ วัฒนจันทร์
หัวหน้าโครงการ
เถลิงศักดิ์ อังกุรเศรณี
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุชาติ สุขสถิตย์
นักวิจัยร่วมโครงการ
บัญชา สัจจาพันธ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
กนกพร ภาชีรัตน์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 พ.ย. 2553
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการตลาดโคเนื้อ และเนื้อโคของภาคใต้ตอนล่าง

2. เพื่อหาแนวทางสำหรับการวางแผนการบริหารจัดการโคเนื้อและเนื้อโคในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง

สถิติการเปิดชม : 13,062 ครั้ง
ชุดโครงการ : การขยายโอกาสธุรกิจเนื้อโคของไทย (40 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 46,575 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400