รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5420008
ชื่อโครงการ : นวัตกรรมเม็ดลูกดินสำหรับวัสดุปลูกพืชและปุ๋ยละลายช้า
  A novel clay pellet for planting materials and slow-release fertilizer
หัวหน้าโครงการ : บัญจรัตน์ โจลานันท์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
บัญจรัตน์ โจลานันท์
หัวหน้าโครงการ
นรเทพ พลวณิช
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.พ. 2554
วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อพัฒนาเม็ดลูกดินสำหรับวัสดุปลูกพืชและปุ๋ยละลายช้าด้านการเกษตร

2.เพื่อหาสภาวะการผลิตที่เหมาะสมสำหรับการใช้เป็นวัสดุปลูกพืชและปุ๋ยละลายช้า

3.เพื่อศึกษาพฤติกรรมการปลดปล่อยธาตุอาหารภายใต้สภาวะการชะล้าง (Leaching process) เมื่อใช้เม็ดลูกดินที่พัฒนาขึ้น

4.เพื่อศึกษาพลวัตรและความสามารถในการปลดปล่อยธาตุอาหารในดิน (Mineralization process) เมื่อใช้เม็ดลูกดินที่พัฒนาขึ้น

5.เพื่อสร้างองค์ความรู้และต่อยอดเชิงพาณิชย์เป็นทางเลือกใหม่ด้านวิทยาการและเทคโนโลยีการเกษตร

สถิติการเปิดชม : 1,177 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 219 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400