รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5420086
ชื่อโครงการ : การสังเคราะห์ทิศทางงานวิจัยเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรปลาทูในอ่าวไทย
  Synthesis of Research Guideline for Conservation and Remediation Management of Indo-Pacific Mackerel Resource in the Gulf of Thailand
หัวหน้าโครงการ : จารุมาศ เมฆสัมพันธ์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
จารุมาศ เมฆสัมพันธ์
หัวหน้าโครงการ
ทวีป บุญวานิช
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุชาดา บุญภักดี
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ย. 2554
วัตถุประสงค์ : 1. ติดตามและประเมินสถานการณ์ด้านการใช้ประโยชน์ และปัญหาของทรัพยากรปลาทูที่พบ ณ ปัจจุบัน

2. รวบรวมผลงานทางวิชาการและวิเคราะห์สถานภาพของข้อมูลจากการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรปลาทูในประเทศไทย

3. ประมวลและจัดลำดับความสำคัญของปัญหาที่ควรพัฒนาเป็นโจทย์วิจัยต่อยอดที่มีคุณค่าต่อการดำเนินงาน

4. สังเคราะห์ทิศทางงานวิจัยเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรปลาทูอย่างชาญฉลาด

สถิติการเปิดชม : 1,796 ครั้ง
ชุดโครงการ : การพัฒนาอาชีพทางเลือกและการจัดการทรัพยากรชายฝั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี (37 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 216 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400