รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5420087
ชื่อโครงการ : การพัฒนารูปแบบการจัดการความปลอดภัยเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์
  Model development for meat and product safety
หัวหน้าโครงการ : สรรเพชญ อังกิติตระกูล : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ขวัญเกศ กนิษฐานนท์
หัวหน้าโครงการย่อย
สรรเพชญ อังกิติตระกูล
หัวหน้าโครงการ
ประสาน ตังควัฒนา
นักวิจัยร่วมโครงการ
ศีริพร ปัจจุทรา
นักวิจัยร่วมโครงการ
ศรีสมัย โชติวนิช
นักวิจัยร่วมโครงการ
ชุมพล นาครินทร์
นักวิจัยร่วมโครงการ
เสรี แข็งแอ
นักวิจัยร่วมโครงการ
เชิดชัย อริยานุชิตกุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
น้อย ทองสกุลพานิชย์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ย. 2554
วัตถุประสงค์ : โครงการย่อยที่ 1

1. เพื่อทำการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงของการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคอาหารเป็นพิษ ได้แก่ อี โคไล (E. coli) ซัลโมเนลลา (Salmonella spp.) และสตาฟิโลคอคคัส ออเรียส (Staphylococcus aureus) รวมทั้งวัตถุเจือปนอาหารประเภทไนเตรท และไนไตรท์ ในหม่ำที่ผลิตและจำหน่ายในเขตอำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

2. เพื่อหารูปแบบของร้านค้าต้นแบบในการผลิตและจำหน่ายหม่ำให้สะอาด ถูกหลักอนามัย และปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้บริโภค ตลอดห่วงโซ่การผลิต ตั้งแต่คุณภาพของวัตถุดิบจนถึงการทำเป็นผลิตภัณฑ์ก่อนถึงมือผู้บริโภค โดยใช้หลักการผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติที่ดี (Good manufacturing practice, GMP) และ นำหลักการ Hazard analysis critical control point (HACCP) มาช่วยในการวิเคราะห์และควบคุมจุดเสี่ยงในทุกขั้นตอนการผลิต

โครงการย่อยที่ 2

1. เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงของการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคอาหารเป็นพิษ และผลกระทบต่อคุณภาพเนื้อสัตว์ ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมปศุสัตว์ ได้แก่ Salmonella spp., E. coli, และ Staphylococcus aureus สารเร่งเนื้อแดง และยาปฏิชีวนะตกค้างจากโรงฆ่าโค โรงฆ่าสุกร และตลาดสดจำหน่ายเนื้อสัตว์ติดแอร์ของเทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

2. เพื่อสร้างต้นแบบให้กับตลาดสดจำหน่ายเนื้อสัตว์ เพื่อให้ได้เนื้อสัตว์สะอาด ปลอดภัย และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้

3. เพื่อสร้างรูปแบบ และแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ซื้อ และผู้ขายเนื้อสัตว์ในตลาดสดติดแอร์

สถิติการเปิดชม : 1,698 ครั้ง
ชุดโครงการ : การขยายโอกาสธุรกิจเนื้อโคของไทย (40 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 561 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400