รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5430003
ชื่อโครงการ : การวิเคราะห์ข้อมูลคลื่นแผ่นดินไหวที่บันทึกได้ในประเทศไทยเพื่อการประยุกต์ใช้ทางด้านวิศวกรรมแผ่นดินไหวและแผ่นดินไหววิทยา
  Analysis of Recorded Earthquake Ground Motions in Thailand for Applications in Earthquake Engineering and Seismology
หัวหน้าโครงการ : ภาสกร ปนานนท์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (5 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ภาสกร ปนานนท์
หัวหน้าโครงการ
สุมาลี ประจวบ
นักวิจัยร่วมโครงการ
บุรินทร์ เวชบรรเทิง
นักวิจัยร่วมโครงการ
ฉัตรพันธ์ จินตนาภักดี
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 พ.ค. 2554
วัตถุประสงค์ : เพื่อนำข้อมูลคลื่นแผ่นดินไหวและข้อมูลอัตราเร่งของพื้นดินที่บันทึกได้โดยสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหวและสถานีตรวจวัดอัตราเร่งในประเทศไทยมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ได้แก่ การศึกษาความหนาของเปลือกโลกในบริเวณต่างๆของประเทศไทย ด้วยวิธี receiver function จากข้อมูลแผ่นดินไหวระยะไกล และการคำนวณหาความเร็วของคลื่นไหวสะเทือนที่เดินทางผ่านในชั้นต่างๆของแผ่นเปลือกโลก (crustal seismic velocity) ในบริเวณนี้
สถิติการเปิดชม : 1,299 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 173 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400