รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5430007
ชื่อโครงการ : ศึกษาวิธีการออกแบบและเสริมกำลังอาคารในประเทศไทยเพื่อต้านทานแผ่นดินไหว
  A Study on Seismic Design and Retrofit of Buildings in Thailand
หัวหน้าโครงการ : เป็นหนึ่ง วานิชชัย : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (7 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
เป็นหนึ่ง วานิชชัย
หัวหน้าโครงการ
สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ไพบูลย์ ปัญญาคะโป
นักวิจัยร่วมโครงการ
วิโรจน์ บุญญภิญโญ
นักวิจัยร่วมโครงการ
อมร พิมานมาศ
นักวิจัยร่วมโครงการ
กิตติภูมิ รอดสิน
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มิ.ย. 2554
วัตถุประสงค์ : 1 การออกแบบอาคารก่อสร้างใหม่

1. ออกแบบอาคารที่เป็นตัวแทนของอาคารที่มีอยู่เป็นจำนวนมากในประเทศและมีความสำคัญต่อสาธารณะ ให้เหมาะสมสำหรับระดับความรุนแรงของแผ่นดินไหวระดับรุนแรงน้อย รุนแรงปานกลาง และรุนแรงมาก โดยใช้มาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมทั้งวิเคราะห์และประเมินสมรรถนะ และจัดทำแบบรายละเอียด และตัวอย่างแนวทางในการคำนวณออกแบบเพื่อให้วิศวกรในภาคปฏิบัติสามารถนำไปใช้ได้ พร้อมประมาณราคาเพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการตัดสินใจเลือกใช้ระบบโครงสร้างที่เหมาะสม

2. ทดสอบ องค์อาคาร และ/หรือ ส่วนโครงอาคารในห้องปฏิบัติการเพื่อยืนยันว่าองค์อาคารและ/หรือส่วนโครงอาคารที่สำคัญเหล่านี้มีพฤติกรรมภายใต้แรงแผ่นดินไหวเป็นไปตามที่ถูกออกแบบไว้

2 การเสริมกำลังอาคาร

1. ออกแบบเสริมกำลังอาคารที่มีอยู่ โดยใช้ตัวอย่างอาคารที่เป็นตัวแทนที่ดีของอาคารมีอยู่เป็นจำนวนมากในประเทศและมีความสำคัญต่อสาธารณะ ให้สามารถต้านทานแผ่นดินไหวในระดับความรุนแรงต่างๆ (รุนแรงน้อย รุนแรงปานกลาง และรุนแรงมาก) โดยพิจารณาวิธีการเสริมกำลังหลายรูปแบบ และคัดเลือกวิธีที่เหมาะสมสำหรับการเสริมกำลังอาคารแบบต่างๆ พร้อมทั้งวิเคราะห์และประเมินสมรรถนะทั้งก่อนและหลังการเสริมกำลัง จัดทำแบบรายละเอียดการเสริมกำลัง และแนวทางในการคำนวณออกแบบเพื่อให้วิศวกรในภาคปฏิบัติสามารถนำไปใช้ได้ พร้อมประมาณราคาเพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการตัดสินใจใช้งานการเสริมกำลังรูปแบบต่างๆ

2. ทำการทดสอบ องค์อาคาร และ/หรือ ส่วนโครงอาคารที่ได้รับการเสริมกำลังในห้องปฏิบัติการเพื่อยืนยันพฤติกรรมของอาคารหลังการเสริมกำลัง และ เพื่อศึกษาหาวิธีการเสริมกำลังรูปแบบอื่นๆ ที่เหมาะสม

สถิติการเปิดชม : 1,309 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 242 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400