รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5430008
ชื่อโครงการ : การวางแผนจัดการแบบมีส่วนร่วมเพื่อความมั่นคงด้านน้ำจังหวัดสมุทรสงคราม
  Participatory Management Planning for Water Security in Samut Songkram Province
หัวหน้าโครงการ : ชิษนุวัฒน์ มณีศรีขำ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ชิษนุวัฒน์ มณีศรีขำ
หัวหน้าโครงการ
ณัฐชนา พวงทอง
นักวิจัยร่วมโครงการ
ศิริวัฒน์ คันทารส
นักวิจัยร่วมโครงการ
เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย
นักวิจัยร่วมโครงการ
ชูพันธุ์ ชมภูจันทร์
นักวิจัยร่วมโครงการ
พวงทอง เม้งเกร็ด
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มิ.ย. 2554
วัตถุประสงค์ : (1) การพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบมีส่วนร่วม

(2) การวางแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบมีส่วนร่วมในระดับจังหวัดและในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สถิติการเปิดชม : 2,329 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 992 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400