รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5430025
ชื่อโครงการ : กลไกการขับเคลื่อนการปรับตัวของชุมชนต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ : กรณีศึกษาเปรียบเทียบเครือข่ายลุ่มน้ำปะเหลียน จังหวัดตรัง และเครือข่ายลุ่มน้ำประแส จังหวัดระยอง
  Mechanisms Driving Community-based Adaptation to Climate Change: a Comparative Study of Fishery Communities in Palian and Prasae Watersheds of Trang and Rayong Provinces
หัวหน้าโครงการ : กุลวดี แก่นสันติสุขมงคล : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
กุลวดี แก่นสันติสุขมงคล
หัวหน้าโครงการ
อรวรรณ บุญทัน
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ก.ย. 2554
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาสภาวะความเปราะบางของชุมชนประมงที่เป็นชุมชนเข้มแข็งในระดับชุมชนและเครือข่าย

2. เพื่อวิเคราะห์กลยุทธ์ในการสร้างขีดความสามารถของชุมชนประมงพื้นบ้านในการรับมือกับความ

แปรปรวนของสภาพอากาศ

3. เพื่อเสนอแนวทางการขับเคลื่อนการปรับตัวผ่านกลไกขององค์กรชุมชนและเครือข่ายทางสังคม

สถิติการเปิดชม : 2,104 ครั้ง
ชุดโครงการ : การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (21 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 422 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400