รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5490002
ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาคนสู่อาชีพ รับใช้ชุมชนท้องถิ่นในภาคเหนือตอนบน
 
หัวหน้าโครงการ : อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 พ.ย. 2553
วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อศึกษาสถานการณ์และทบทวนองค์ความรู้กระบวนการจัดการงานวิจัยที่สามารถพัฒนาคนสู่อาชีพรับใช้ชุมชน ของมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยในภาคเหนือตอนบน

2) เพื่อวิเคราะห์เงื่อนไข/ปัจจัยที่เอื้อ-ไม่เอื้อ ต่อการจัดการงานวิจัยลักษณะนี้

3) เพื่อพัฒนากระบวนการสร้างการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยในภาคเหนือตอนบน ให้ได้ทดลองประยุกต์ใช้ "การจัดการงานวิจัย CBMAG และ CBPUS" เพื่อสร้างคนสู่อาชีพที่สามารถรับใช้ชุมชน

4) เพื่อหาแนวทางสร้างเครือข่ายการจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาคนสู่อาชีพรับใช้ชุมชน

5) เพื่อหาแนวทางสนับสนุนการเผยแพร่บทเรียนเกี่ยวกับพัฒนาคนสู่อาชีพรับใช้ชุมชน ผ่าน "บทความทางวิชาการ"

สถิติการเปิดชม : 3,574 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 249 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400