รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG54H0004
ชื่อโครงการ : รามเกียรติ์ : ก้าวหน้าจากรากแก้ว
  Ramakian : Our Roots - Right Now
หัวหน้าโครงการ : ดังกมล ณ ป้อมเพชร : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ดังกมล ณ ป้อมเพชร
หัวหน้าโครงการ
พรรัตน์ ดำรุง
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.พ. 2554
วัตถุประสงค์ : 1. ใช้กระบวนการทดลองสร้างสรรค์งานศิลปการละครร่วมสมัยสี่เรื่อง คือ ลังกาสิบโห หนังใหญ่ร่วมสมัยวัดบ้านดอน นางร้ายในลงกา และราพณาสูร เป็นเครื่องมือในการแสวงหาคำตอบของโจทย์ร่วม 2 ประการ ของโครงการวิจัย คือ

1.1 แนวคิดเชิงจริยธรรมของสังคมไทยในอดีต ที่ปรากฏในการนำเสนอเรื่อง "รามเกียรติ์" ตามแบบประเพณีนั้น มีประเด็นใดบ้างที่ยังคงมีความหมายและมีความสำคัญกับมโนทัศน์เชิงจริยธรรมของคนไทยร่วมสมัย ประเด็นใดยังมีความหมายคงเดิม ประเด็นใดที่เปลี่ยนแปลง หรือถูกบิดผันไป และประเด็นใดที่เสื่อมความหมายและคลายความสำคัญลงไปเสียแล้วในปัจจุบัน

1.2 มีแนวทางใดบ้างที่งานศิลปการละครสามารถสื่อสารประเด็นจริยธรรมกับผู้ชมและสังคมไทยร่วมสมัยได้อย่างสัมฤทธิ์ผล2. สร้างสรรค์บทและการแสดงร่วมสมัย 4 เรื่อง คือ

2.1 ลังกาสิบโห

2.2 หนังใหญ่ร่วมสมัยวัดบ้านดอน

2.3 นางร้ายในลงกา

2.4 ราพณาสูร3. เขียนบทความวิจัย 4 ชิ้น เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Thai/ASEAN Contemporary Theater : Our RootsD Right Now ปี 2555 คือ

3.1 "ลังกาสิบโห : การพัฒนาความดี ผ่านศิลปะการละครร่วมสมัยในชุมชนไทลื้อ" [Lanka Sibho : Developing Goodness Through the Arts of Contemporary Theater in Tai Lue Community]

3.2 "หนังใหญ่ร่วมสมัยวัดบ้านดอน : อัตลักษณ์ที่ภาคภูมิและยั่งยืน" [Wat Ban Don Contemporary Shadow Puppet Play : Strengthening Its Self-Respect & Sustainable Identity]

3.3 "นางร้ายในลงกา : ความเป็นหญิงกับความกำกวมทางจริยธรรม"

[Femmes Fatales in Lanka : Femininity and Moral Ambiguity]

3.4 "ราพณาสูร : บทละครเล่าย้อนความขัดแย้ง" [Ravanasura : Replay the 'Rashomon Effects' & Revise Our Conflicts]

สถิติการเปิดชม : 1,181 ครั้ง
ชุดโครงการ : เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย (34 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 122 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400